Verplichtingen van werkgevers ten aanzien van de Risico Inventarisatie & Evaluatie

Brand story • Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stuurt op brede schaal brieven aan werkgevers met als onderwerp: ‘Heeft u de verplichte RI&E al opgesteld?’ In dit artikel geven wij nadere duiding aan de verplichtingen en voor wie die gelden.
Albert-Jan Cornelissen Albert-Jan Cornelissen
Foto: New Vision Groep

Verplichtingen voor alle werkgevers

Alle werkgevers hebben een wettelijke verplichting om de Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) uit te voeren. Dit is vastgelegd in de Arbowet en het Arbobesluit. De RI&E is een inventarisatie van de risico’s die verbonden zijn aan het werk dat wordt verricht binnen een organisatie. Op basis van deze inventarisatie moeten er vervolgens maatregelen worden genomen om de risico’s te verminderen.

De volgende verplichtingen ten aanzien van de RI&E gelden:

  1. De werkgever is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de RI&E. Dit kan hij zelf doen of laten uitvoeren door een deskundige.
  2. Op basis van de uitkomsten van de RI&E moet de werkgever een Plan van Aanpak opstellen. In dit plan moet hij aangeven welke maatregelen hij gaat nemen om de geconstateerde risico’s te verminderen.
  3. De werkgever is verplicht om zijn werknemers voor te lichten en te instrueren over de risico’s die zijn geconstateerd in de RI&E en over de maatregelen die genomen worden om deze risico’s te verminderen.
  4. De werkgever moet de RI&E en het Plan van Aanpak periodiek evalueren en waar nodig bijstellen.
  5. Als de werkgever geen deskundigheid heeft om de RI&E uit te voeren, moet hij een arbodienst inschakelen.

Het niet naleven van de verplichtingen met betrekking tot de RI&E kan leiden tot boetes en sancties vanuit de overheid en kan daarnaast ook leiden tot onveilige werksituaties voor werknemers.

Verschillen verplichtingen voor grote en kleine werkgevers?

Er zijn geen verschillen in de verplichtingen ten aanzien van de RI&E tussen grote en kleine werkgevers. De wettelijke verplichting om de RI&E uit te voeren en op basis daarvan een Plan van Aanpak op te stellen geldt voor alle werkgevers, ongeacht de grootte van de organisatie.

Wel is het zo dat er voor kleine werkgevers mogelijkheden bestaan om de RI&E eenvoudiger uit te voeren. Zo is er de zogenaamde ‘checklist voor gezondheidsrisico’s’ die speciaal bedoeld is voor bedrijven met maximaal 25 werknemers en waarin de belangrijkste gezondheidsrisico’s staan beschreven. Daarnaast is het voor kleine bedrijven mogelijk om gebruik te maken van een branche-RI&E die al is opgesteld voor hun sector.

Moet een RI&E door een externe deskundige getoetst worden?

In sommige gevallen moet de RI&E worden getoetst door een externe deskundige. Dit is het geval als er sprake is van een hoog risico of als het bedrijf meer dan 25 werknemers heeft.

Bij een hoog risico gaat het om werkzaamheden waarbij de veiligheid van werknemers of derden in gevaar kan komen, zoals werken met gevaarlijke stoffen, werken op hoogte of werken met machines met grote risico’s. Bij bedrijven met meer dan 25 werknemers geldt dat zij verplicht zijn om de RI&E te laten toetsen door een Arbodeskundige.

De externe deskundige toetst de RI&E op kwaliteit en volledigheid. Hierbij wordt gekeken of alle relevante risico’s zijn geïnventariseerd en of de maatregelen die zijn voorgesteld in het Plan van Aanpak voldoende zijn om deze risico’s te verminderen. Als de RI&E niet voldoet aan de gestelde eisen, dan zal de externe deskundige aanbevelingen doen om de RI&E te verbeteren.

Wil je meer informatie, neem dan zeker contact op met Gregor Kruijssen, partner van NVGC via g.kruijssen@newvisiongroep.nl of via 088 – 04 04 045.

Meer lezen over Arbowetgeving

Verplichtingen van werkgevers ten aanzien van de Risico Inventarisatie & Evaluatie | Automotive Online

Verplichtingen van werkgevers ten aanzien van de Risico Inventarisatie & Evaluatie

Brand story • Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stuurt op brede schaal brieven aan werkgevers met als onderwerp: ‘Heeft u de verplichte RI&E al opgesteld?’ In dit artikel geven wij nadere duiding aan de verplichtingen en voor wie die gelden.
Albert-Jan Cornelissen Albert-Jan Cornelissen
Foto: New Vision Groep

Verplichtingen voor alle werkgevers

Alle werkgevers hebben een wettelijke verplichting om de Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) uit te voeren. Dit is vastgelegd in de Arbowet en het Arbobesluit. De RI&E is een inventarisatie van de risico’s die verbonden zijn aan het werk dat wordt verricht binnen een organisatie. Op basis van deze inventarisatie moeten er vervolgens maatregelen worden genomen om de risico’s te verminderen.

De volgende verplichtingen ten aanzien van de RI&E gelden:

  1. De werkgever is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de RI&E. Dit kan hij zelf doen of laten uitvoeren door een deskundige.
  2. Op basis van de uitkomsten van de RI&E moet de werkgever een Plan van Aanpak opstellen. In dit plan moet hij aangeven welke maatregelen hij gaat nemen om de geconstateerde risico’s te verminderen.
  3. De werkgever is verplicht om zijn werknemers voor te lichten en te instrueren over de risico’s die zijn geconstateerd in de RI&E en over de maatregelen die genomen worden om deze risico’s te verminderen.
  4. De werkgever moet de RI&E en het Plan van Aanpak periodiek evalueren en waar nodig bijstellen.
  5. Als de werkgever geen deskundigheid heeft om de RI&E uit te voeren, moet hij een arbodienst inschakelen.

Het niet naleven van de verplichtingen met betrekking tot de RI&E kan leiden tot boetes en sancties vanuit de overheid en kan daarnaast ook leiden tot onveilige werksituaties voor werknemers.

Verschillen verplichtingen voor grote en kleine werkgevers?

Er zijn geen verschillen in de verplichtingen ten aanzien van de RI&E tussen grote en kleine werkgevers. De wettelijke verplichting om de RI&E uit te voeren en op basis daarvan een Plan van Aanpak op te stellen geldt voor alle werkgevers, ongeacht de grootte van de organisatie.

Wel is het zo dat er voor kleine werkgevers mogelijkheden bestaan om de RI&E eenvoudiger uit te voeren. Zo is er de zogenaamde ‘checklist voor gezondheidsrisico’s’ die speciaal bedoeld is voor bedrijven met maximaal 25 werknemers en waarin de belangrijkste gezondheidsrisico’s staan beschreven. Daarnaast is het voor kleine bedrijven mogelijk om gebruik te maken van een branche-RI&E die al is opgesteld voor hun sector.

Moet een RI&E door een externe deskundige getoetst worden?

In sommige gevallen moet de RI&E worden getoetst door een externe deskundige. Dit is het geval als er sprake is van een hoog risico of als het bedrijf meer dan 25 werknemers heeft.

Bij een hoog risico gaat het om werkzaamheden waarbij de veiligheid van werknemers of derden in gevaar kan komen, zoals werken met gevaarlijke stoffen, werken op hoogte of werken met machines met grote risico’s. Bij bedrijven met meer dan 25 werknemers geldt dat zij verplicht zijn om de RI&E te laten toetsen door een Arbodeskundige.

De externe deskundige toetst de RI&E op kwaliteit en volledigheid. Hierbij wordt gekeken of alle relevante risico’s zijn geïnventariseerd en of de maatregelen die zijn voorgesteld in het Plan van Aanpak voldoende zijn om deze risico’s te verminderen. Als de RI&E niet voldoet aan de gestelde eisen, dan zal de externe deskundige aanbevelingen doen om de RI&E te verbeteren.

Wil je meer informatie, neem dan zeker contact op met Gregor Kruijssen, partner van NVGC via g.kruijssen@newvisiongroep.nl of via 088 – 04 04 045.

Meer lezen over Arbowetgeving